חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתשירותים ופעולותאתר מעסיקיםפטור למעסיקים של עד 5 עובדים מדיווח שוטף על הפקדה לגמל

פטור למעסיקים של עד 5 עובדים מדיווח שוטף על הפקדה לגמל

טיוטת חוזר חדשה דחתה ליולי 2016 דיווח של מעסיקים עם בין 30 ל-50 עובדים ולינואר 2017 מעסיקים עם עד 30 עובדים. בנוסף, הורחב פרק הזמן המחייב מוסדיים לשלוח היזון חוזר

אגף שוק ההון פרסם השבוע טיוטת חוזר שנועדה להקל כלכלית על מעסיקים קטנים. על פי הטיוטה, מוצע לפטור באופן קבוע מעסיקים של עד חמישה עובדים, אשר מתקיימים לגביהם התנאים שבתקנות, מחובת דיווח שוטף. בנוסף, במטרה להקל על הליך יישום התקנות, מציעים באגף שוק ההון לדחות את מועד התחילה של הדיווח המלא לגבי מעסיקים של 30 עובדים ועד 50 עובדים מה-1 בינואר 2016 ל-1 ביולי 2016 ולגבי מעסיקים של פחות מ-30 עובדים ל-1 בינואר 2017. מעסיקים גדולים, להם מעל 50 עובדים, יחויבו להעביר דיווח מלא כמתוכנן החל ממשכורת ינואר 2016.

"מעסיקים קטנים נוהגים לכרות הסכם עם חברה מנהלת לפיו, בכפוף למתן הרשאה לחיוב חשבון או פרטי כרטיס אשראי, גובה החברה תשלום קבוע מדי חודש מחשבון הבנק של המעסיק בשל תשלומי המעסיק בשל עובדיו", הסבירו באוצר את התיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד - 2014.

התנאים אותם מגדירים בפיקוח קובעים כי מעביד לא יהיה חייב למסור פרטים במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל במידה והוא מסר לחברה המנהלת את הפרטים פעם אחת, וכל עוד לא חל בהם שינוי. בנוסף, על סכום ההפקדה עבור כל עובד להיות זהה לסכום שהופקד עבורו במועד שבו נמסרו הפרטים וכן על המעביד להורות לחברה לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון. תנאי נוסף הוא כי החברה המנהלת אישרה למעביד לא לדווח במועד ההפקדה.

הטיוטה החדשה מפחיתה את מספר המינימום של עובדים בגינם חלה חובת הדיווח. זאת לאחר שביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, לפיהן החל מינואר 2016 כל מעביד המעסיק למעלה מ- 10 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. החל מינואר 2017 קבעו באוצר כי הוראות התקנות יחולו על כלל המעסיקים במשק.

טיוטת החוזר עוסקת גם בהיזון החוזר שמחויבים הגופים המוסדיים לשלוח למעסיקים. כך, על מנת לאפשר לגוף המוסדי להשלים את תהליך קליטת הכספים לפני שליחת ההיזון החוזר למעסיק, מוצע לתקן את התקנות כך שחברה מנהלת תחויב בשליחת היזון חוזר ראשוני בתוך 12 שעות, במקום 3 שעות, ממועד קבלת הדיווח מהמעסיק, ובשליחת היזון חוזר מסכם בתוך 6 ימי עסקים, במקום 3 ימי עסקים, ממועד קבלת הדיווח מהמעסיק.

בנוסף, מוצע לתקן את תקנה 9 כך שמשלוח היזון חוזר מסכם שנתי למעסיק ייעשה בכפוף לכך שהמעביד העביר דיווח בקובץ ממוכן ובמבנה אחיד שקבע הממונה בשל כל ההפקדות בשנת המס.

אנחנו כאן בשבילך

אנחנו כאן בשבילך
איך קוראים לך?
מה כתובת המייל שלך?
Phone Pref
מה מספר הטלפון שלך?
Venture Code