חיפוש
פעולות
Skip Navigation Linksעמוד הביתשירותים ופעולותאתר מעסיקיםהסדרת הקופות המרכזיות לפיצויים

הסדרת הקופות המרכזיות לפיצויים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה חוזר העוסק בהעברת כספים מקופות גמל מרכזיות לפיצויים על שם המעסיקים, לקופות גמל לקצבה על שם העובדים. חוזר זה משלים את חוזר רשות המסים מחודש יוני האחרון, העוסק ביתרות צבורות בקופות גמל מרכזיות לפיצויים.

שני החוזרים משלימים זה את זה. בעוד חוזר רשות המסים עוסק בסכומים העודפים שנצברו בקופות גמל מרכזיות לפיצויים ואופן השימוש בהם לטובת הפרשות שוטפות לפיצויים עבור העובדים ואילו חוזר זה של אגף שוק ההון עוסק בצבירה הרגילה (ולא העודפת) בקופות הגמל המרכזיות לפיצויים המיועדת להשלמת פיצויים לעובדים שהחלו לעבוד אצל מעסיק לפני 31 בדצמבר 2007 ועדיין מועסקים על ידו.

מעתה העברה זו נעשית ישירות על ידי קופות הגמל המרכזיות לפיצויים בכפוף לאישור רואה החשבון של המעסיק ומשכך אין יותר צורך לפנות לרשות המסים לקבלת אישור מיוחד לפעולה זו כפי שהיה נהוג עד כה. תחולת החוזר הינה מיידית.

על פי החוזר, תקרת ההעברה לעובדי 2007 הינה סך חבות הפיצויים לעובדי 2007 לפי חוק פיצויי פיטורים, בניכוי יתרות הפיצויים הצבורות בחשבונות האישיים של עובדי 2007 * 110.

מעסיק רשאי להעביר כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים למרכיב הפיצויים שבקופת גמל לקצבה של עובד 2007 בהתקיים התנאים הבאים:

1. סכום ההעברה לכלל עובדי 2007 לא יעלה על תקרת ההעברה לעובדי 2007 כאמור לעיל.

2. המעסיק העביר לגוף המנהל אישור רואה חשבון שכולל:

2.1. רשימת העובדים שיש להעביר כספים עבורם. לכל עובד יש לכלול: שם פרטי + שם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת מגורים ושיעור ההעברה מתוך סך סכום ההעברה.

2.2. סכום ההעברה לעובדי 2007 לרבות הצהרה כי סכום זה עומד בתנאי החוזר.

2.3. אישור כי העובד שבגינו מועברים הכספים הנו עובד 2007.

2.4. אישור כי חלוקת הכספים בין העובדים נעשתה בהתאם לשני התנאים הבאים:

2.4.1. הסכום המועבר עבור עובד מסוים שווה ל: (היחס בין החבות שנותרה כלפי העובד המסוים לבין החבות שנותרה כלפי כלל עובדי 2007) * (סך הכספים שנצברו למעסיק בקופה המרכזית לפיצויים / תקרת ההעברה לעובדי 2007 – לפי הנמוך).

2.4.2. הסכום המועבר מהקופה המרכזית לפיצויים מועבר לכל אחד מעובדי 2007 ובלבד שנותרה למעסיק חבות פיצויים בגין אותו עובד. דהיינו, לא ניתן להעביר כספים עבור עובד 2007 אם לא קיימת לו חבות פיצויים נכון למועד ההעברה.

2.5. אם הגוף המנהל של הקופה המרכזית לפיצויים אינו מנהל קופות גמל לקצבה – רואה החשבון יכלול באישור שלו, לגבי כל אחד מעובדי 2007, גם את פרטי קופות הגמל לקצבה שאליהן המעסיק מפקיד כספים באופן שוטף במועד הבקשה, לרבות שם הקופה ומספר אישורה. הדבר נידרש לצורך האמור בסעיף 5 שלהלן.

3. אם לעובד קיים חשבון קופת גמל לקצבה באותו גוף מנהל שבו יש למעסיק קופת גמל מרכזית לפיצויים – הכספים יועברו לקופת הגמל לקצבה של העובד באותו גוף מנהל.

4. אם לעובד לא קיים חשבון קופת גמל לקצבה באותו גוף מנהל שבו יש למעסיק קופת גמל מרכזית לפיצויים – הגוף שמנהל את הקופה המרכזית לפיצויים יפתח אצלו קופת גמל לקצבה על שם העובד ויעביר אליה את הכספים בתוך 14 ימים ממועד קבלת הבקשה. יצוין כי העובד אינו צריך למלא טופס הצטרפות בגין חשבון חדש זה.

5. אם הגוף המנהל של הקופה המרכזית לפיצויים אינו מנהל קופות גמל לקצבה – הגוף המנהל יעביר את הכספים לחשבון קופת הגמל לקצבה של העובד שאליו המעסיק מפקיד כספים באופן שוטף.

6. לאחר העברת הכספים, הגוף המנהל ישלח למעסיק בתוך 15 ימים הודעה על השלמת התהליך. ההודעה תכלול את כל הפרטים הבאים ביחס לכל אחד מהעובדים: שם העובד, מספר תעודת זהות, הסכום שהועבר, שם הקופה המקבלת ומספר האישור של הקופה המקבלת.

7. כמו כן, לאחר העברת הכספים, הגוף המנהל ישלח לעובד בתוך 15 ימים הודעה על השלמת התהליך. ההודעה תכלול את כל הפרטים הבאים: הסכום שהועבר, מועד העברת הכספים, שם הגוף המנהל של קופת הגמל לקצבה, שם קופת הגמל לקצבה, מספר אישור קופת הגמל לקצבה ומידע ביחס לזכותו של העובד לפנות לגוף המנהל בבקשה להעביר את הכספים לקופת גמל לקצבה אחרת באותו גוף מנהל או בגוף מנהל אחר.

8. גוף מנהל ישלח למעסיק הודעה שתכלול עדכון בקשר לחוזר זה ולחוזר רשות המסים מיום 11.06.2017. ההודעה תשלח בתוך 90 יום ממועד פרסום חוזר זה.

דוגמה: למעסיק 10 עובדים. בקופה המרכזית לפיצויים נצברו 500,000 שקלים עבור כלל העובדים.

פתרון: העברת הכספים אפשרית רק לעובדים 1-7 שהרי רק הם התחילו לעבוד אצל המעסיק לפני 31.12.2007. עובדים 8-10 לא נכללים בהעברה זו.

טבלת קופות מרכזיות לפיצויים

אנחנו כאן בשבילך

אנחנו כאן בשבילך
איך קוראים לך?
מה כתובת המייל שלך?
Phone Pref
מה מספר הטלפון שלך?
Venture Code